Autisme diagnoser

Autisme karakteriseres som en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse under kapittel F84 i diagnosemanualen ICD-10 (WHO, 1992).

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for alvorlige utviklingsforstyrrelser med kvalitative avvik i gjensidige sosiale samspill, kommunikasjonsmønstre, og begrenset stereotyp, repetitiv atferd og interesser.

Autismediagnoser omfatter:

 • Barneautisme/Infantil autisme (F84.0)
 • Aspergers syndrom (F84.5)
 • Atypisk autisme (F84.1)
 • Rett syndrom (F84.2)
 • Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen (F84.3)
 • Forstyrrelse med overaktivitet assosiert med mental retardasjon og bevegelsesstereotypier (F84.4)
 • Andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.8)
 • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, uspesifisert (F84.9)

Mennesker med autisme kanogså andre tilleggsfunksjonshemminger, slik som epilepsi og utviklingshemming.

Mennesker med autisme kan ha følgende karakteristika:

 • redusert/manglende språk
 • manglende sosiale ferdigheter
 • manglende grunnleggende selvhjelpsferdigheter
 • manglende evne til å tenke abstrakt
 • selvstimulering
 • atferdsproblemer
 • læring skjer sakte
 • liten eller manglende evne til imitasjon
 • generaliseringsproblemer

 

Ofte har mennesker med autisme vansker med å se helhet, fokuserer på detaljer og vansker med å forholde seg til flere ting samtidig. Overgangssituasjoner kan være utfordrende og noen har problemer med rigiditet og oppleves som lite fleksible. Mange med autisme har  uvanlige sansereaksjoner (overømfintlige ift berøring, lyder, lys, smak, lukt).

 

Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 post@biomedclinic.no

 

Del |